نفرین...

نفرین به اون کسایی که روی دلا پا می ذارن

تا که می بینن عاشقی میرن و تنهات می ذارن

نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن

عاشق عاشق کشین ، رحم و مروت ندارن


/ 4 نظر / 15 بازدید
sam

در من خون جریان ندارد ! تمامَـم ، جبر ِ یخ زده ایست به نام ِ زندگی ...

مژگان

همیشه در تاریکی چشم هایی هستند که ما را می بینند

شایان

غــــفلت کرده ای مـــــــادر ... پـــشت این قـــلب عـــاشق ، فرزنـــدت آرام آرام جـان میسپارد ... و تـــــو ، فرامــوش کردن را به او نــیاموخته بــودی ...