# نوشته_های_عاشقانه

“تـــــــو”...

بــه هـــرکــــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“ بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن “تـــــــو” نـــمــی شـــود… !  
/ 16 نظر / 28 بازدید