چشمهایت...

شاید امروز چشمهایت مثل دیروز برقی نداشته باشد


وقلبت نیز نای تپیدن برای من


اما هنوز چشمهای من برای تو میدرخشد


و قلبم نیز میتپد برای تو

 


/ 3 نظر / 37 بازدید
nazi

تنهایی ریشه تمامی گناهان و درد هاست...! چوپان را `تنهـــــــــــــــایی` دروغگو کرد!!!

nazi

تنهایی ریشه تمامی گناهان و درد هاست...! چوپان را `تنهـــــــــــــــایی` دروغگو کرد!!!