گوشی را بردار...

گوشی را بردار
فقط پشت تلفن نفس بکش
همین هم ارامم میکند
چقدر سوخته ام
و نفهمیده ام
خسته ام خدا
کاش میشد این روزها صبح بیدار نشوم
من احتیاج به کمی شب دارم حواست هست؟؟


/ 0 نظر / 8 بازدید