دوستت دارم...

من عشق را در تو تورا در دل دل را در موقع تپیدن و تپیدن را بخاطر تو دوست دارم .

 

من عشق را در سکوت سکوت را در شب شب را در بستر و بستر را برای اندشیدن به تو دوست دارم .

 


 

من بهار را به خاطره شکوفه هایش و زندگ را بخاطر زیباییش و زیباییش را بخاطر تو دوست دارم .

 

من دنیا را برای خدایش خدایی که تورا خلق کرده دوست دارم

/ 0 نظر / 10 بازدید