ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ...

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ


ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
........ !


ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ


 ﺑﺮای ﺳـــــــــــﺎل ﻫﺎ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

 


/ 3 نظر / 21 بازدید
love palace

گــــران شـــب و روز هــــام نبـــــاش ، تنهـــــا نیستـــــم ، بالشـــــم ، هــق هـــق گـــــــریه هـــام ، قــــرص هـــام ، آهــــــنگ هـــام ، لـــــرزش دســــتام همـــــه هستـــــن … تنهـــــا نیستــــــم ..!!!