امـــا فــقــط بـــــرو . . .

روزی مـیـرسـد . . .
در حـسـرتـم بـمـانـی
در روزی بـارانـی ، مـن در اوج و تـو در ویـرانـی
. . .
یـه روزی صـادقـانـه صـدایـت کـردم
. . .
عـاشـقـانـه نـگـاهـت کـردم
. . .
حـالـا عـاجـزانـه نـگـام مـیـکـنـی
بـا حـسـرت صـدام مـیـکـنـی
امـــا فــقــط
بـــــرو
. . .


/ 1 نظر / 22 بازدید
مژگان

آه، تــا کی ز سـفر بـــــــاز نیایی، بــــازآ اشتیاق تو مــــرا سوخت کجایی، بــــازآ شده نزدیــک که هجران تو، مارا بکشد گرهمان بر سر خونریزی مـایی، بــــازآ کردهای عهد که بــازآیی و ما را بکشی وقت آنست کــه لطفــی بنمـایی، بــــــازآ