ﺧﻨﺪﻩ ی ﺗﻠﺦ...

ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺧﻨﺪم
ﺑﻪ ﻫﻮس ﺑﺎزی اﯾﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮان ﻣﯽ ﺧﻨﺪم
ﺧﻨﺪﻩ ی ﺗﻠﺦ ﻣﻦ از ﮔﺮﯾﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﮐﺎرم از ﮔﺮﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺧﻨﺪم

 


/ 1 نظر / 9 بازدید
narvin(قلب یخی)

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت : ” او یقینا پی معشوق خودش می آید “ پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود : ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “ عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز … . . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , زود بیا آپمو ببین .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;