اشک یعنی...

اشکیعنی قصه نمناک دل


اشک یعنی دیدن تنگ غروب


اشک یعنی شبنمی بر روی چوب


اشک یعنی درد عاشق در گلو


اشک یعنی غم برای آرزو


اشک یعنی سرخی چشمان تو


اشک یعنی آبی دستان تو


اشک چشمان تو آبم می دهد

 
آبی چشمان تو تابم می دهد


/ 0 نظر / 17 بازدید