نگاه...

نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم

ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواهد

به برگ گل نوشتم من که او را دوست میدارم

ولی افسوس او گل را به زلف کودکی اویخت تا او را بخنداند

/ 0 نظر / 15 بازدید