تمام شد....

شکستم و شکستی.

کامم تلخ شد و کامت تلخ شد.

رنجیدم و رنجیدی.

چه پایان تلخی بود.

اما هرچه بود

رویایی شیرین یا کابوسی تلخ

حقیقت یا مجاز

نمیدانم بگویم خدا را شکر که تمام شد

 یا بگویم حیف که تمام شد.

تمام شد


/ 0 نظر / 8 بازدید