التماس عشق

خدایا التماست می کنم

همه دنیایت ارزانیِ دیگران !

ولی ...

آنکه دنیایِ من است

مالِ دیـگری نباشد...


/ 4 نظر / 8 بازدید
H@ni

واییییی چقدر این قشنگ بود!!! هیییی...ء!!!

سراب

قلیون سیگار حشیش تریاک شیره شراب وتکا ویسکی عرق ورق زر ورق کراک دوا اشک خدا کریستال هروئین گراس ناس انفیه گبری شامپاین مرفین کوکائین شیشه همه رومیشه ترک کرد! ولی توروهرگز، هرگز؟

شهناز جون

امدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم!؟ باد اورده را باد میبرد، قبول!!! دلم را که باد نیاورده بود...

جیگر طلا

حکایت کنگرخوردن ولنگر انداختن است, حضورخاطراتت "در وجود من"