خدایا...

خدایا! همه از تو میخواهند بدهی،
اما من از تو میخواهم بگیری
خستگی، دلتنگی و غصه ها را
__ (¯`•. •'¯) _______
___ `•., (¯`•. •'¯) _____
_______ `•., (¯`•. •'¯) __
___________`•.,. •´ ___
از لحظه لحظه روزگار همه آنهایی که دوستشان داریم♥♥♥♥


/ 8 نظر / 7 بازدید
عسل

خداوندا ، جای سورـهـ ای به نام “عشق” در قرآنت خالیست ، که اینگونهـ آغاز شود : به نام خداوند بخشند ـهـ مهربان و قسم به عشق و روزی کهـ دلت را میشکنند و در آسمان و زمین جز دلتنگی ، چیزی نخواـهی دید آنگاـهـ جز خدایت مرـهمی نخواـهی یافت..[گل]

کوثر

[قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][لبخند] آمین

nazi

گاه دلتنگ میشوم دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها گوشه ای مینشینم و حسرت ها را میشمارم و صدای شکستها و خنده ها را و وجدانم را محاکمه میکنم! من کدام قلب را شکستم؟ و کدام امید را ناامید کردم کدام خواهش را نشنیدم و کدام احساس را له کردم؟ و به کدام دلتنگی خندیدم که چنین دلتنگم!

عسل

___________.♫.____________.. _________(¯`:´¯) ______ (¯ `•.\|/.•´¯)*”˜˜”*°•. ____________.♫.____________.. _________(¯`:´¯) ______ (¯ `•.\|/.•´¯) _____ (¯ `•.(ۣۜ¤ۣۜ¤).•´¯) ______ (_.•´/|\`•._) ________ (_.:._)____(¯`:´¯) ___________۩___(¯ `•.\|/.•´¯) ___(¯`:´¯)__ ۩__(¯ `•.(ۣۜ¤ۣۜ¤).•´¯) _(¯ `•.\|/.•´¯)_۩__(_.•´/|\`•._) (¯ `•.(ۣۜ¤ۣۜ¤).•´¯)_۩__ _(_.:._) _ (_.•´/|\`•._)__۩ __۩ ____(_.:._)____۩__۩______$ _______۩_____ ۩__۩____$§§$ ___$____۩_____۩_۩___$§$§§$ __$§§$___۩____۩ ۩__$§§$§§$ _$§§$§§§$_۩___۩۩ _$§§$§§§$ _$§§§$§§§$ ۩__۩_ $§§§$§§§$ _$§§§§$§§§$ ۩' ۩_$§§§$§§§$ _$§

لیلی

سلام عزیزم خیلی وقت بود نبودم اسم لینکم و بذار عاشقانه-لیلی این پست خیلی خوب بود مرسی. [لبخند][گل]

Kimiya

از آכم هــا مـے گـذرم؛ כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم… نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!! مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!) همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛ و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

razie

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد بـــــــزرگ شدم دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم و یــــاد گرفتــــمـــــــ نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیزتر نیششـــان ســـــمی تــــر !