پله های نردبون...

آرزوهام مثل پله های نردبونه
اولیش بودن با تویه
دومیش بیشتر بودن با تویه
سومین آرزوم که سومین پله ی نردبونه
اونم دوست داشتن تویه
چهارمین آرزوم چهارمین پله ی نردبون
اونی که دوسش دارم دوسم بداره
به دل همدیگه راه بزنیم
پله های بعدی رو باهم بسازیم

 


/ 1 نظر / 10 بازدید
ستایش

امواج زنگی رابپذیر،حتی اگرگاهی تورابه قعردریاببرد آن ماهی آسوده که همیشه برسطح آبهامی بینی مرده است