ﺧﻨﺪﻩ ی ﺗﻠﺦ...

ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺧﻨﺪم
ﺑﻪ ﻫﻮس ﺑﺎزی اﯾﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮان ﻣﯽ ﺧﻨﺪم
ﺧﻨﺪﻩ ی ﺗﻠﺦ ﻣﻦ از ﮔﺮﯾﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﮐﺎرم از ﮔﺮﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺧﻨﺪم

 
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: خنده تلخ , عشق , هوس , گریه
[ ۱۳٩٢/٥/٢٦ ] [ ٥:٤٥ ‎ق.ظ ] [ احمد ]